دسته‌بندی نشده

افزایش تحمل عدم قطعیت راهی برای تاب آوری

افزایــش تحمل عدم  قطعیــت راهی برای تاب آوری

برخــی افــراد در ســودای دســت یافتــن بــه افزایــش قطعیــت، در مواجــه بــا شــرایط، راه نگرانی را پیش می گیرند. چنین افرادی تصور می کنند می تــوان از نگرانــی بــه عنــوان ابــزاری جهــت پیــش بینــی آینــده و جلوگیــری از غافــل گیــری اســتفاده کــرد. آن هــا معتقدنــد نگــران بــودن بــه کمــک خواهــد کــرد کــه راه حلــی برای مشــکلات پیــدا کنند و خــود را بــرای سخت ترین شرایط موجــود آمــاده ســازند.

افزایــش تحمل عدم قطعیــت راهی برای تاب آوری

کاهــش بلاتکلیفــی

برخــی دیگــر بــرای کاهــش بلاتکلیفــی خــود و افزایــش قطعیــت از راهبردهایــی همچــون مشــورت هــای افراطــی بــا دیگــران بــرای اخــذ یک تصمیــم را پیش می گیرند. بــه ایــن دلیــل کــه فــرد اطمینــان نــدارد کــه بهتریــن تصمیــم را اتخــاذ کــرده اســت یــا خیــر و نگــران اســت نکنــد بخشــی از ابعــاد تصمیمــش از نــگاه او دور مانــده باشــد، و از تائیــد طلبــی ، اهمــال کاری اســتفاده مــی کنند.

اگــر چنیــن راهبردهایــی بــرای کاهــش نگرانــی و اضطــراب فــرد مفیــد و موثــر بودنــد بایــد تشویش و نگرانــی کاهــش مــی یافــت. امــا بــا ایــن روش هــا ایــن امــر تحقــق نمــی یابــد چــرا کــه بلاتکلیفــی و تردید جزئــی از زندگــی مــا انســان هاســت و گریــزی از آن نیســت و نگرانــی مزمــن و رفتارهایــی کــه بــرای کاهــش بلاتکلیفــی و عــدم قطعیــت بــه آن هــا اشــاره شــد بــه کنتــرل بیشــتر رویدادهــا در آینــده *کمکــی نمــی کنــد.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا